Professionele visagie, vriendelijk, geduldig en behulpzaam.

Algemene voorwaarden

Bibi Bruidmake up en visagie is gevestigd in Nijmegen. De hieronder genoemde Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties tussen Bibi Bruidmake up en haar opdrachtgevers. Bibi Bruidmake up en visagie accepteert geen Algemene Voorwaarden van een ander partij tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.


Artikel 1: Algemeen

De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten waarbij een opdrachtgever gebruik maakt van de visagisten, hairstylisten, stylisten, etc. niet in dienst zijnde bij Bibi Bruidmake up en visagie maar als zelfstandig werkende en ingezet door Bibi Bruidmake up en visagie.

Artikel 2: Tarieven

Alle tarieven en prijzen specifiek bedoeld voor particulieren zijn inclusief 6% en/of 21% BTW.

2.1 Bibi Bruidmake up en visagie kan voor een bepaalde dienst worden ingehuurd waarbij het tarief voor deze dienst geldt, of voor een bepaalde hoeveelheid uren. Bij het per uur boeken van een visagist geldt het uurtarief. De visagist/hairstylist wordt in dit geval geboekt voor een halve of een hele dag. Een halve dag is gebaseerd op 4 werkuren en een hele dag op 8 werkuren.

2.2 Het eerste overschreden uur overeenkomstig het contract zal worden geboekt als overuur en gefactureerd worden als het basis uurtarief. Eventuele bijkomende overuren zullen eveneens worden gebaseerd op het standaard uurtarief echter met bijtelling van 50%.

2.3 Voor werkzaamheden van de visagist/hairstylist tussen 24:00 en 08:00 uur zal Bibi Bruidmake up en visagie 200% van het basis uurtarief berekenen.

Artikel 3: Voorbereidende vergaderingen

In het geval van een vergadering/kennismaking niet plaatsvindend ten kantore van Bibi Bruidmake up en visagie of buiten een straal van 10 km van de visagist worden gemaakte openbaar vervoerskosten of in het geval van reizen met de auto een kilometervergoeding à € 0,25 per kilometer gefactureerd.

Artikel 4: Reiskostenvergoeding

4.1 De door de visagist/hairstylist gemaakte reiskosten voor zijn of haar werkzaamheden zijn voor de rekening van de opdrachtgever en worden gebaseerd op gemaakte openbaar vervoerskosten of in het geval van reizen met de auto een kilometervergoeding à € 0,25 per kilometer.

4.2 Reiskosten voor werkzaamheden in het buitenland zijn tevens volledig voor de rekening van de opdrachtgever inclusief eventuele kosten voor overnachtingen in een hotel, eten en drinken tenzij schriftelijk anders overeengekomen door opdrachtgever en Bibi Bruidmake up en visagie.

Artikel 5: Annulering

5.1 Geboekte opdrachten kunnen door opdrachtgever tot de 30ste dag voor de opdracht kosteloos worden geannuleerd. Reeds gedane betalingen worden gerestitueerd. Indien een geboekte opdracht wordt geannuleerd, is de opdrachtgever het volgende percentage annuleringskosten verschuldigd:

a) Bij annulering vanaf de 30ste dag tot de 7e dag voor de opdacht 50%.
b) Bij annulering vanaf de 7e dag tot de dag voor de opdracht het volledige factuurbedrag.

5.2 Wanneer de opdrachtgever het geboekte bruidsarrangement, waar korting bij is verleend, annuleert na plaatsvinden van de proefsessie wordt deze korting verrekend met het te restitueren bedrag of is opdrachtgever de reeds verrekende korting verschuldigd aan Bibi Bruidmake up en visagie.

5.3 In geval van overmacht w.o. ziekte van de visagist/hairstylist zal Bibi Bruidmake up en visagie in overleg met de opdrachtgever een oplossing zoeken. Bibi Bruidmake up en visagie kan te allen tijde de opdracht gedeeltelijk of geheel annuleren. Facturering wordt dan evenredig aangepast.


Artikel 6: Betaling/Reservering van de opdrachten

6.1 Wijze van betaling en reservering: De boeking is pas definitief indien het volledige factuurbedrag voldaan is. Indien het totale factuurbedrag niet is voldaan 14 dagen na ontvangst van de factuur zal de boeking automatisch geannuleerd worden door Bibi Bruidmake up en visagie.

6.2 Reclamaties ten opzichte van de factuur: De opdrachtgever dient binnen 8 dagen schriftelijk + telefonische melding gemotiveerd in te gaan op detoegezonden factuur. Na deze termijn wordt hij geacht in te stemmen met de inhoud van de factuur.

6.3 Overschrijding genoemde betalingstermijn: Bij overschrijding van de genoemde betalingstermijn bij artikel 6.1 is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is opdrachtgever de wettelijke rente verschuldigd over het gehele gefactureerde bedrag, ingaande op de datum van opeisbaarheid van het te betalen bedrag.

6.4 Kosten van invordering: Alle kosten van invordering bij verzuim van betaling door opdrachtgever, zowel buitengerechtelijk als rechtelijk, komen ten laste van opdrachtgever. Deze worden op een minimum gesteld van 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 150,00.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

7.1 Nakoming van de afspraken: Bibi Bruidmake up en visagie is niet aansprakelijk voor schade, die mocht zijn ontstaan, wanneer visagist/hairstylist bij enige afspraak die al dan niet door tussenkomst van Bibi Bruidmake up en visagie tussen opdrachtgever en visagist/hairstylist tot stand is gekomen, niet of gebrekkig nakomt.

7.1 b Schade aan opdrachtgever: Bibi Bruidmake up en visagie is niet aansprakelijk voor schade die aan de opdrachtgever wordt toegebracht door een visagist/hairstylist, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de visagist/hairstylist. De opdrachtgever dient binnen 48 uur hiervan telefonisch en schriftelijke melding te maken. Is hier sprake van opzet of grove schuld dan zal de opdrachtgever dit bij de visagist/hairstylist verhalen.

7.2 Schade aan opdrachtgever door Bibi Bruidmake up en visagie: Bibi Bruidmake up en visagie is niet aansprakelijk voor schade die aan opdrachtgever wordt toegebracht door Bibi Bruidmake up en visagie, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Bibi Bruidmake up en visagie.

7.3 Vrijwaring door opdrachtgever: Opdrachtgever vrijwaart Bibi Bruidmake up en visagie van aanspraken in verband met schade die aan derden is toegebracht door Bibi Bruidmake up en visagie of de visagist/hairstylist in uitvoering van de werkzaamheden voor de opdrachtgever, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Bibi Bruidmake up en visagie.

7.4 Bibi Bruidmake up en visagie is niet aansprakelijk voor allergie reactie of ontstekingen die ontstaan door gebruik van penselen/make-up producten.

Artikel 8: Klachten over visagist / weigering

De voorwaarde van het erkennen van een klacht jegens Bibi Bruidmake up en visagie is dat de klacht gegrond moet zijn en dat de opdrachtgever de klacht stelt onder opgave van redenen en zo nodig bewijst.

Artikel 9: Geschillenregeling

Op alle overeenkomsten ontstaan uit een bij Bibi Bruidmake up en visagie geplaatst opdracht, worden beoordeeld naar Nederlands recht.

Bibi is werkzaam in Nijmegen, maar kan u ook bezoeken in uw eigen woning of op bijvoorbeeld een trouw- of feestlocatie. U kunt ook naar de make-up studio van Bibi komen in Nijmegen als u dat fijner vindt. De meeste mensen kiezen er echter voor om aan huis of op de trouw- of feestlocatie geholpen te worden. Binnen een straal van 10 KM rekent Bibi geen kosten voor het vervoer. Buiten deze straal wordt 19 cent per gereden kilometer in rekening gebracht. ×
Bibi Bruidsmake-up gebruikt alleen make-up en materalen van de beste merken en de hoogste standaarden. Zo bent u verzekerd van een look die de gehele dag of avond mooi blijft zitten en u er continu stralend uit ziet. Mocht u toch bang zijn voor een ongelukje, dan kunt u Bibi vragen om tijdens de festiviteiten aanwezig te zijn om ervoor te zorgen dat uw make-up direct bijgewerkt kan worden. ×
Bibi is gediplomeerd visagiste en heeft ook diverse certificaten behaald als schoonheidsspecialiste. Bibi heeft inmiddels al 14 jaar ervaring in het vak en is altijd in staat om u de look te geven die het beste bij u en de gelegenheid past. ×
Niemand vind het leuk om behandeld te worden als een nummertje. Daarom doe ik dat dan ook zeker niet. Ik neem uw problemen of vragen serieus en trek voldoende tijd uit om u op een goede, vriendelijke en persoonlijke manier te helpen. ×